Gedragsverandering en inzichten daarin is niet alleen een zaak van ‘school’, maar zeker ook van thuis. Om de ouders zoveel mogelijk mee te nemen in de verschillende processen onderscheiden we een drietal verschillende soorten ouderavonden:

De ouderavond gekoppeld aan de klassenclinics
Na ongeveer 2 clinics volgt er daarom al een ouderavond voor ouders van de kinderen uit die betreffende groep. De ouders worden hierin meegenomen in het veranderingsproces a.d.h.v. achtergrondinformatie en foto’s van de trainingen, waarop te zien is wat er gebeurt met het proces. Inzicht in eigen gedrag, het belang van samenwerken, inzicht in groepsprocessen, etc. komt daarbij aan bod. Vervolgens wordt dus het belang  van een zo ‘gesloten’ mogelijke driehoek ouder-kind-school heel goed duidelijk…! Anders blijft het ‘los zand’….

De ouderavond gekoppeld aan de invoering van de Fidesmethodiek op schoolniveau
Na afloop van de teamtraining volgt er een gezamenlijk met het team voorbereide ouderavond. Het gaat er bij deze avond om dat de ouders informatie en vooral ook inzicht krijgen in de nieuwe werkwijze van de school t.a.v. sociaal emotionele ontwikkeling, m.b.v. de ‘Fides-methode’. Ouders worden daarbij eerst ‘algemeen’ geïnformeerd en er wordt vooral ook stilgestaan bij het belang van de ‘voortgang’ thuis.

De ouderavond gekoppeld aan een bepaald thema omtrent sociaal emotionele ontwikkeling
Verschillende thema's zijn hierbij mogelijk, bijv.: 'Zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden (de bijdrage van school en thuis of van thuis en school)' of 'Pesten en zo'. Vanuit ervaringen uit de praktijk wordt gesproken over het thema en worden de luisteraars uitgedaagd mee te praten. De bijeenkomsten zijn dus interactief: Verhalen, filmpjes, stellingen en eventueel praktische oefeningen zorgen voor een levendige en boeiende avond!